تفاهم نامه ها

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی قم

مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام)

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم

دانشگاه مازندران

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشکده شهرداری

جامعه المصطفی